Adres dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Zastanawiasz się czy jako przedsiębiorca musisz mieć stałe miejsce prowadzenia działalności? Jaki adres zgłosić do rejestru przedsiębiorców? Czym różni się adres od siedziby?

Jako przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG musisz zgłosić do rejestru przede wszystkim adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej.
Jeśli prowadzisz działalność w stałym miejscu zgłoś do CEIDG również adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Adres do doręczeń oraz stałe miejsce wykonywania działalności

Jeśli twoja działalność będzie się wiązać z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub będzie miała charakter mobilny, nie musisz wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności – we wniosku o wpis do CEIDG zaznacz w takim wypadku „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi to być twój prywatny adres zamieszkania).

Obowiązkowy tytuł prawny

Jako przedsiębiorca musisz posiadać tytuł prawny oraz dokument potwierdzający do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG, bez względy czy jest to adres do doręczeń czy stałe miejsce wykonywania działalności.

O przedstawienie takiego dokumentu może cię poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG.
W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie przedstawisz tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmienisz odpowiednio wpisu w CEIDG, możesz zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Pamiętaj:

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w cudzym lokalu, na przykład w wynajętym mieszkaniu, musisz mieć na to zgodę jego właściciela.

Uwaga!

Jeżeli jako miejsce wykonywania działalności wskażesz lokal, do którego nie masz tytułu prawnego albo jego właściciel nie wyraził zgody na prowadzenie w nim działalności, może to być podstawą nie tylko do wykreślenia twojego wpisu z CEIDG, ale też problemów z rejestracją VAT. Urząd skarbowy może też zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z bezprawnym użytkowaniem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności.

Czytaj również